Röster från omvärlden

Sekretariatet  har tagit emot en intressant skrivelse från Finlandsinstitutets Sverigefinska bibliotek: Sverigefinska biblioteket vid Finlandsinstitutet och dess roll i den nationella biblioteksstrategin. Bakgrund, analys och förslag.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Pressmeddelande – Konferensinbjudan

Onsdagen den 13 september presenterar strategin en omfattande och högst aktuell omvärldsanalys vid en konferens i Aula Magna, Stockholms universitet Varmt välkomna – Program och anmälan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Konferensinbjudan – Nationella strategins omvärldsrapport

Som vi tidigare bloggat om är en del i den nationella biblioteksstrategins uppdrag att ta fram en omvärldsanalys. Analysen kommer att presenteras och lämnas över till kulturministern vid en konferens den 13 september i Aula Magna, Stockholms universitet. Nu finns programmet ute på www.kb.se – har du inte redan anmält dig så gör det nu! Vi hoppas att det ska bli en intressant eftermiddag och blir förstås glada om så många som möjligt ansluter. Varmt välkomna!

http://www.kb.se/aktuellt/evenemang/2017/Nationella-strategins-omvarldsrapport/

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Röster från omvärlden

Vi fortsätter vår publicering av intressanta depescher som inkommit till strategins arbete. Näst på tur är Stockholms stadsbiblioteks inlägg om behovet av nationell samordning kring digitala tjänster för folkbibliotek.

Läs inlägget

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Röster från omvärlden

Samverkan och dialog, kompetensutveckling samt engagerade chefer och uppdragsgivare är nyckelord som lyfts fram i Kulturrådets inskickade depesch Läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin synpunkter från Kulturrådet april 2017 som fokuserar på just läsfrämjande åtgärder och förslag. Larmen om ungdomars sjunkande läsförståelse diskuteras inte bara i skolan eller på biblioteket, många reagerar och agerar – lärare, bibliotekarier, bokbransch, föräldrar och politiker.

Länk till artikeln

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Röster från omvärlden

Ett sätt för strategin att öka öppenheten kring vårt arbete och stimulera till debatt är att publicera inskickade depescher och underlag. Här kommer ett inlägg från en av våra marknadsaktörer, BTJ Sverige AB, som ger deras syn på en nationell bibliotekskatalogisering, en nationell katalog och KB/Librismodellen.

Länk till inlägget

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nationell biblioteksstrategi deltog vid årets Biblioteksdagar i Växjö med en lägesrapport

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Röster från omvärlden

Sekretariatet för Nationell biblioteksstrategi har glädjande nog tagit emot en rad olika intressanta inlägg och skrivelser från myndighetsorganinsationer och föreningar under det senaste året. För att främja transparens och debatt kommer sekretariatet härmed att publicera ett urval av dessa här på strategibloggen. Varje enskild avsändare ansvarar helt för innehållet i respektive skrivelse. Först ut är en skrivelse som inkommit från föreningen BiS, Bibliotek i Samhälle, i april i år. Detta inlägg gäller främst folkbiblioteksverksamheten.

Länk till inlägget

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nationell biblioteksstrategi förstärker sitt kansli

Eva Enarson har rekryterats som utredare/handläggare vid nationell biblioteksstrategi. Med sin långa och breda erfarenhet av biblioteksverksamhet från sina tidigare arbetsgivare vid fram för allt Stockholms universitet, kompletterar hon väl kansliets innestående kompetenser.

– Det ska bli mycket spännande att arbeta med svenska biblioteksutvecklingsfrågor i ett övergripande perspektiv, säger Eva Enarson. Omvärldsbevakning har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag har på olika sätt arbetat med och är mycket intresserad av samhällsutveckling med användaren i fokus. Jag trivs också mycket bra att arbeta i en administrativ, kommunikativ roll. Under mina år på Stockholms universitetsbibliotek har jag fram för allt arbetat med kommunikation på bred front.

 Kontakt: eva.enarson@kb.se

010-709 3148

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skolbibliotekets roll för elevers lärande

Skolbiblioteken spelar en positiv roll för elevernas lärande och prestationer. Det visar en omfattande genomgång av aktuell forskning kring skolbibliotek från utredningen för en nationell biblioteksstrategi.

Utredningen har i särskilt uppdrag att titta på hur skolbiblioteken kan utvecklas. Vad finns det för empiriskt underlag för att bejaka eller förkasta satsningar på skolbiblioteksverksamhet? Vad utmärker en välfungerande skolbiblioteksverksamhet? Cecilia Gärdén vid Bibliotekshögskolan i Borås har utfört genomgången.  I rapporten skriver hon:

Många års tvärvetenskaplig, internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen kan ge väsentliga bidrag till elevers lärande. Vi har idag tillgång till ett stort antal studier som genomförts med olika forskningsmetoder och som sammantaget tydligt pekar på att väl fungerande skolbibliotek kan innebära avsevärda bidrag till undervisning och lärande.

I forskningsöversikten citeras en lång rad undersökningar som visar på skolbibliotekens betydelse. Goda provresultat hos elever hör samman med en rad olika faktorer på skolbiblioteken: utbildade och heltidsanställda bibliotekarier, varierat utbud på biblioteket, elevernas besöksfrekvens, tillgång till teknik och antal lån.

Enligt flera studier bidrar välfungerande skolbibliotek med kvalificerad och motiverad personal till att eleverna blir kapabla och entusiastiska läsare. Dessutom blir samarbetet mellan lärare och bibliotekarier mer högkvalitativt. Andra studier visar en försämring i elevernas prestation på skolor som dragit ner på antalet timmar för skolbibliotekarien.

– Forskningsöversikten visar att skolbiblioteken har stor potential att spela många olika roller för elevers lärande. Skolbiblioteken och skolbibliotekarierna har möjlighet att göra betydelsefulla intryck under elevernas skolgång genom att ge väsentliga redskap för elevernas samtid såväl som framtid, säger Erik Fichtelius, samordnare för nationell biblioteksstrategi.

Rapporten är fylld av forskningsexempel på de positiva effekter skolbibliotek kan ha, men den betonar också vikten av att problematisera undersökningar om skolbibliotek. De undersökningar som gjorts under senare år visar att allt fler metoder utformas och prövas i skolbiblioteksverksamheten.  Men det behövs fler vetenskapliga undersökningar. Det behövs kunskap om:

  • hur eleverna kan dra nytta av att läraren och skolbibliotekarien har olika kompetenser
  • hur skolbibliotekariens teoretiska förståelse för de begrepp i läroplanen som relaterar till läsförmåga och informationskompetens bidrar till elevernas lärande
  • hur skolbiblioteket bidrar till lärande utifrån elevernas perspektiv

Rapporten ger ett empiriskt underlag till debatten om skolbibliotek.  I materialet presenteras en rad diskussionsfrågor som kan vara av intresse att lyfta på såväl lokal som nationell nivå.

Läs hela rapporten: Cecilia Gärdén: Skolbibliotekets roll för elevers lärande : en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010 – 2015

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar