Ny rapport: Hur är läget för svensk biblioteks- och informationsvetenskap?

Hur är läget för svensk biblioteks- och informationsvetenskap – och hur kan den stärkas? Det är fokus i en ny rapport från  sekretariatet. Rapporten presenterar även fem strategiska förslag för hur både utbildningen och forskningen kan utvecklas.

I Sverige finns biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar idag vid fem lärosäten: Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Under förra året gav sekretariatet dem i uppdrag att utreda situationen för sina respektive utbildningar.

Nulägesrapport och omvärldsbevakning
Resultatet av utredningarna presenteras nu i rapporten Profession, Utbildning, Forskning – Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession. Rapporten innehåller en omvärldsanalys med riktning mot bibliotekssektorn samt en beskrivning av nuläget för biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning. Dessutom lyfts ämnets centrala betydelse för bibliotekarieprofessionen fram.

Expanderad utbildning och ökad kompetensutveckling Utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap är populära och biblioteken har i sin tur stort behov av utbildad personal. I ljuset av det argumenterar rapportförfattarna för att expandera utbildningarna på kandidat- och masternivå vid samtliga fem lärosäten.

På forskningsområdet fungerar ämnet i grunden väl. Däremot är det fortfarande svårt att få finansiering för professionsinriktad biblioteksforskning. Rapportens omvärldsanalys visar även behovet av en tydligare struktur för kontinuerlig kompetensutveckling inom bibliotekarieprofessionen.

Fem strategiska förslag
Rapporten avslutas med fem strategiska förslag för grundutbildning, forskning och kontinuerlig kompetensutveckling:

  • En ökning av antalet studieplatser på program på kandidat- och masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Nationell forskarskola för biblioteksforskning
  • Inrättande av en externfinansierad professur med inriktning mot biblioteksforskning.
  • Stärkt finansieringsstruktur för biblioteksforskning
  • Etablerande av en samlad nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling

Från slutet av april kommer rapporten även att finnas tryckt och tillgänglig i nätbokhandeln.

Kontakt
För mer information om rapportens innehåll, kontakta:
Joacim Hansson, Linnéuniversitetet: joacim.hansson@lnu.se
Olof Sundin, Lunds universitet: olof.sundin@kultur.lu.se

Länk till rapporten

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

KB startar förstudie kring nationella digitala bibliotekstjänster

Förstudien kommer att utreda förutsättningarna och ta fram en plan för att i samverkan med bibliotek och andra aktörer bygga en nationell digital bibliotekstjänst riktad till i första hand allmänheten. Syftet är att öka tillgängligheten till ett brett utbud av litteratur, kulturarv och andra medieresurser på lika villkor i hela Sverige.

Förstudiens slutrapport ska beskriva olika scenarios med en analys av nödvändiga åtgärder, deras konsekvenser, effekter och kostnader. Rapporten ska utgöra underlag till nationella biblioteksstrategin samt analysera och rekommendera hur KB ska arbeta vidare med nationella digitala bibliotekstjänster. Hänsyn ska tas till olika målgruppers och biblioteksslags skilda behov, och samtidigt sträva efter en god nationell samordning och service. Förstudien arbetar vidare utifrån redan genomförda utredningar och underlagsmaterial som gjorts till biblioteksstrategin.

Uppdraget pågår mellan april och december 2018 och leds av Jesper Klein, till vardags innovationschef på Myndigheten för tillgängliga medier, tillsammans med
Ewa Thorslund, tidigare direktör för Statens medieråd och författare.

Foto: Erik Fichtelius

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Beställ strategins rapporter via nätbokhandeln

Följande fyra rapporter, framtagna via strategin, finns till försäljning via nätbokhandeln:
Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning,
Migration och språklig mångfald
Den femte statsmakten
Skolbibliotekets roll för elevers lärande

      

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Från ord till handling – förslag till nationell biblioteksstrategi

Den 8 maj kl. 10-11 kommer ett första förslag till nationell biblioteksstrategi, Från ord till handling, att presenteras via en webbsändning här på strategins blogg. Därefter påbörjas en remissrunda, som avslutas den 30 oktober.

Den slutliga versionen av strategin lämnas över till regeringen i mars 2019.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny rapport – Biblioteken och de nationella minoritetsspråken

Under hösten 2017 har Enheten för nationell bibliotekssamverkan vid Kungliga biblioteket genomfört en kartläggning för att belysa folkbibliotekens aktiviteter och verksamheter kring nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kartläggningen finns nu publicerad i rapporten Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning.

Läs mer om kartläggningen på nationell bibliotekssamverkans blogg

Länk till rapporten: Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Omvärldsrapporten Den femte statsmakten i nytryck

Nu finns Den femte statsmakten åter i tryckt form att beställa via bokhandlarna, ISBN 9789170003530.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stärkta bibliotek i hela landet

Kulturrådet har fått i uppdrag att genomföra den treåriga satsningen för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige som regeringen informerade om i höstas. Under 2018-2020 ska 225 miljoner kronor per år fördelas via ansökan. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek i hela landet och syftar till att öka utbudet och tillgängligheten till landets biblioteksverksamhet.

Läs mer om satsningen och ansökningsförfarandet på http://www.kulturradet.se/nyheter/2018/Starkta-bibliotek-i-hela-landet/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inspelning från omvärldsrapportkonferensen

Nu finns inspelningen från lanseringen av nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport Den femte statsmakten publicerad på Nationell biblioteksstrategi/Kungliga bibliotekets Youtube-kanal.
Konferensen
Programbladet

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny rapport: Migration och språklig mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället

En nationell samordning av medieförsörjning för en språklig  mångfald inklusive nationella minoritetsspråk är rekommendationen som en ny kartläggning från Kungliga biblioteket formulerar.

Migration och språklig mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället

Trots de många goda exempel som har identifierats är det tydligt  att det finns stora behov av utveckling, samordning och samverkan för att det arbete som görs på biblioteken inom språklig  mångfald ska bli hållbart och långsiktigt. Det behövs strategier för att  komma tillrätta med de brister som finns och dagens ojämlika utbud av mångspråkig medier och dess tillgängliggörande. Det behövs ett helhetsgrepp på språklig mångfald som även omfattar de nationella minoritetsspråken.

Med en bred samordning och samverkan inom och på nationell, regional och kommunal nivå och med tydliga strategier kan det göras betydande  insatser med målgruppernas behov och perspektiv som vägledande. När de gemensamma resurserna och ansträngningarna kanaliseras genom samplanering och gemensamma insatser blir effekterna större och mer varaktiga. Det blir stabilare strukturer som lever kvar, man
kommer ifrån projektuppläggen och får i stället politiskt förankrade  långsiktiga samarbeten.

En rekommendation i nuläget är att satsa på utökad nationell samordning  istället för att ekonomiskt gå in och understödja enskilda  regionala och lokala initiativ. Rekommendationen kan kopplas till  området medieförsörjning där KB, Internationella biblioteket och den  regionala biblioteksverksamheten gemensamt skulle kunna samverka kring frågor som rör språklig mångfald.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hur ska den nationella strategin för Sveriges bibliotek se ut?

Under ett par veckor framöver kommer Facebookgruppen Nationell biblioteksstrategi starta en diskussion utifrån de olika kapitlen i omvärldsanalysen Den femte statsmakten, som lanserades i mitten av september.

På detta sätt önskar strategin få in synpunkter till sitt pågående strategiarbete. FB-gruppen startade 2015 med syfte att skapa öppenhet och dialog kring strategiarbetet och har idag 1 800 medlemmar.

– Vi har hela tiden strävat efter delaktighet och transparens i vårt arbete med att ta fram en nationell biblioteksstrategi, menar strategins samordnare Erik Fichtelius, och hoppas nu att så många som möjligt delar med sig av sina tankar, förslag och idéer.

Första kapitlet som läggas upp för diskussion är Brit Stakstons Från sagor till cyberpunk, följt av Johan Hirschfeldt och Karolina Andersdotter.

Vi ses på FB-gruppen!

Den femte statsmaktens kapitel

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar