Referensgrupp

Som vi tidigare nämnt så finns en referensgrupp knuten till arbetet med en nationell biblioteksstrategi. Den har en egen sida på denna webbplats, där hittar ni vilka som ingår i gruppen men också minnesanteckningar från gruppens möten. Den nationella biblioteksstrategins referensgrupp är också en del av Kungliga bibliotekets Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bibliotek i centrum eller periferin?

På uppdrag av sekretariatet för en Nationell biblioteksstrategi har Margareta Lundberg Rodin och Katarina Michnik, vid Högskolan i Borås,  tagit fram en  studie kring högskolebiblioteks, regional biblioteksverksamhets och folkbiblioteks inplacering i moderorganisationen och hur cheferna anser att det påverkar deras mandat och möjlighet att nå sina mål.

Vi har förhoppningen att studien ska leda till samtal kring mandat samt tydligare och bättre förutsättningar för olika bibliotekschefer att nå de efterfrågade målen.

bibliotek-i-centrum

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Digitalt först med användaren i fokus

Nationella biblioteksstrategin föreslår ett digitalt kompetenslyft genom en bred bibliotekssatsning.

Fortbilda landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Det föreslår Utredningen för en nationell biblioteksstrategi i sitt första förslag som överlämnats till Kulturdepartementet. Regeringen föreslås satsa 25 miljoner kr årligen under en treårsperiod för att genomföra en bred satsning på digital kompetenshöjning för hela befolkningen.

Utredningen pekar på att den digitala utvecklingen accelererar och att det därför krävs en långsiktig handlingsplan för att kontinuerligt utveckla invånarnas digitala kompetens. Demografi, aktuella händelser som stort flyktingmottagande eller dåligt utbyggt bredband gör att satsningarna måste byggas utifrån de lokala förutsättningarna.

Utredningen föreslår att Kungliga biblioteket får i uppdrag att initiera och leda satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Kungliga biblioteket ska samordna de regionala biblioteksverksamheternas kunskap och insatser. De regionala biblioteksverksamheternas roll som kompetens- och utvecklingsnoder blir därmed tydligt formulerade. Kungliga biblioteket får också i uppdrag att följa upp och utvärdera verksamheten. För att genomföra detta digitala kompetenslyft krävs 25 miljoner årligen under tre år.

Målen med satsningen är att:

  • Öka invånarnas digitala kompetens för att alla ska ha kunskap och möjlighet att ta del av och nyttja digitala sammanhang.
  • Använda bibliotekens unika roll (till för alla) för att synkronisera den digitala kompetensen hos nyanlända med samhällsorientering och svenska demokratiska verktyg.
  • Öka kompetensen hos den vuxna befolkningen med avseende på källkritisk granskning av medier, ägarstrukturer och globala sammanhang.
  • Genom att höja kunskap och förtrogenhet med digital teknik skapa samhällelig och individuell tillit till myndigheter, e-förvaltning med flera i en snabb teknisk utveckling.

Förslaget baseras på regeringens uttalade önskan om att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, Digitaliseringskommissionen, Demokratiutredningen och Medieutredningen. Utredningen har fört samtal med företrädare inom bibliotekssektorn. Förslaget är utarbetat i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna.

Läs hela förslaget.

Publicerat i Uncategorized | 5 kommentarer

Sammanfattning grupparbete den 11:e maj 2016, i Västerås

Under biblioteksdagarna i Västerås arbetade ett stort antal deltagare i en gemensam arbetsgrupp under 60 minuter. Syftet var att blicka framåt och släppa dagsaktuella problem för att berätta bibliotekens roll om femton år. Här presenterar vi redogörelsen från grupparbetet.

Redovisning från Workshop med nationell biblioteksstrategi

IMG_0081IMG_0085IMG_0074

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lägesrapport maj 2016

Vi presenterar en aktuell bild från svenskt biblioteksväsende. Lägesrapporten bygger på ett stort engagemang från framförallt bibliotekariekåren. Vi tackar för generöst deltagande och bra bidrag. Rapporten vänder sig främst till politiker och beslutsfattare och är fri att använda.

Här kan du ladda ned rapporten: Lagesrapport Nat.biblstrat.

Vi har också gjort tre filmer som visar biblioteksverksamhet från olika bibliotekstyper idag.

Här kan du ladda ned en film om Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek.

Chalmers Tekniska Högskola

Här kan du ladda ned en film om biblioteket i Kista som är ett stadsbibliotek.

Kista

Här kan du ladda ned en film om Hjulsbroskolans fokusbibliotek.

Hjulsbroskolans fokusbibliotek

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Referensgrupp

 

Vi fortsätter vår inhämtning av fakta om det allmänna biblioteksväsendet, om erfarenheter som gjorts här hemma och på andra håll. En förmiddag med Jens Thorhauge, mångårig ledare på Biblioteksstyrelsen i Danmark, gav oss en resa i dansk biblioteksutveckling och insyn i ett viktigt strategiarbete. ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet” från 2010 fick ett gott genomslag och är grunden till de senaste årens utveckling med bl.a. Åbne bibliotek och danskarnas digitala bibliotek.

Men det är en palett av mycket bra verksamheter vi får ta del av vid alla dessa möten runt om i landet. Saker som kommer upp är biblioteksverksamhetens integrering i moderorganisationen oavsett om det är en skola, högskola, sjukhus eller myndighet. Flera påpekar den gemensamma nämnaren av källkritik och medie- och informationskunnighet som sträcker sig från förskolan genom skolsystemet till högskolan. Här finns mycket att vinna på en nationell linje med samverkan över biblioteksgränserna. Samtidigt som vi i dialog med biblioteksväsendet skaffar underlag till en långsiktigt inriktad strategi, så tar vi fram en mindre lägesrapport med politiker och andra beslutsfattare som målgrupp.

I vårt uppdrag står att vi under utredningsperioden ska samråda med en lång rad myndigheter. Vi håller på att bygga upp dessa kontakter med ambition att få till ett kontinuerligt utbyte. Strategigruppen har också en referensgrupp som stöd under de kommande åren. Denna referensgrupp är en del i Kungliga bibliotekets ”Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling”. Referensgruppen träffas den 26 – 27 maj för att inleda sitt arbete. I referensgruppen ingår:

Lotta Brilioth Biörnstad Kulturrådet, Björn Brorström Högskolan i Borås, Anja Dahlstedt Bibliotek Botkyrka, Ann Edvik Bäckagårdsskolan Malmö, Maria Ehrenberg Regionbibliotek Halland, Elisabeth Frisén Länstyrelsen i Stockholms län, Jonas Gurell Vetenskapsrådet, Joacim Hansson Linnéuniversitetet, Maria Jacobsson SKL, Jesper Klein MTM, Annika Peurell Vitterhetsakademiens bibliotek, Jenny Samuelsson Luleå universitetsbibliotek, Kristina Smedby Sjukhusbibliotek Landstinget Sörmland, Olof Sundin Lunds universitet, Anja Taube Sametinget, Gunilla Herdenberg KB (ordförande) samt Erik Fichtelius, Karin Linder och Krister Hansson Nationell biblioteksstrategi.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

 

Studiebesök i Danmark

Hela sekretariatet gjorde i slutet av februari en tredagars intensiv studieresa till Danmark. Vi tillbringade två dagar i Köpenhamn där vi träffade Kulturstyrelsen, ansvariga för Deff – den danska motsvarigheten till Bibsam, ansvariga för det danska digitala biblioteket och ansvarig för Danmarks nuvarande strategi. De danska och svenska förutsättningarna är likartade och utmaningar och snabba omvärldsförändringar gör att vi kan lära mycket av varandra.

Den tredje dagen besökte vi Århus. I Danmark är det nationella ansvaret fördelat över olika institutioner i det allmänna bibliotekväsendet. Medan visst ansvar ligger på Kulturstyrelsen som konsortiet Deff tex ligger samlingsuppbyggandet och plikt och bevarande på Nationalbiblioteket som ligger som en del av Kongelig Bibliotek. Ansvaret som forskningsbibliotek ligger däremot på Statsbiblioteket i Århus. Vi passade naturligtvis också på att träffa Rollf Hapel på Århus nya folkbibliotek. Han berättade om sina tankar kring ”biblioteksrummet” och behovet av att biblioteken är flexibla och att rummet ska stötta flera olika verksamheter med fokus på medborgaren.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Februari 2016

Vi i strategigruppen har fortsatt att träffa personer och grupper inom biblioteksvärlden, allt för att sätta oss in i den breda verksamhet som bedrivs vid landets alla bibliotek. Vi försöker att göra många resor ut i landet för att även se hur läget är utanför de större städerna. Senast var vi och träffade folkbibliotekscheferna i Dalarna. Vi uppehöll oss länge kring situationen på skolornas bibliotek som har varierande kvalitet och där folkbiblioteken ofta servar utan ersättning från skolorna. Men samtalet handlade också om svårigheten att rekrytera personal till orter utanför de större städerna.

Vi har även mött Forum för specialbibliotekschefer, högskolebibliotekschefer i södra Sverige, representanter för små högskolebibliotek i Stockholmsområdet, folkbibliotekschefer i Skåne, universitetsbiblioteket, medicinska biblioteket och regionbiblioteket i Örebro. Dessutom flera myndigheter och organisationer. Det som främst lyfts är digitalisering, digitala inlåsningar samt möjligheterna att förbättra tillgången till elektroniska resurser.

Vi hade också förmånen att få delta i ett seminarium på Utbildningsdepartementet om medie- och informationskunnighet. Statssekreteraren på Utbildningsdepartementet, Helene Öberg liksom representanter från myndigheter, organisationer, utredningar och forskare betonade samstämmigt bibliotekariernas betydelse för att öka människors medie-och informationskunnighet.

Facebookgruppen har nu över 1300 medlemmar och vi har ställt fem frågor om likvärdighet, skolbibliotek, biblioteksrummet, digitala bibliotek och biblioteksprofessionen. Är du inte med i gruppen så gå väldigt gärna med. Fortfarande återstår det ett antal viktiga frågor att diskutera. För er som inte använder facebook så kan ni kontakta oss via epost, förnamn.efternamn@kb.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Januari 2016

Januaris första veckor har varit intensiva. Vi har fått igång Facebook-gruppen och har gjort vår första resa till Norge. Genom besöket i Oslo fick vi fick veta mer om tankarna bakom den norska strategien. När ABM-utveckling lades ned uppstod osäkerhet kring rollfördelning inom biblioteksväsendet. Detta togs om hand av strategin. Den politiska nivån insåg iochmed den norska Kulturutredningen att det behövdes politisk vilja och ekonomiska incitament för att stötta det folkliga kulturella deltagandet. Även detta kanaliserades in i biblioteksstrategin. Det framstod som att strategin redan börjat fungera i praktiken och att kommunala bibliotek planerade sin verksamhet efter den. Arbetet med den stora depån i Mo i Rana verkar också fungera utmärkt och vi ska titta vidare på deras tankar kring den.

Vi har också börjat formulera den lägesrapport som vi ska presentera under Biblioteksdagarna i maj. Det är tydligt att det är många ord och benämningar som har olika betydelse i olika verksamheter. Det kommer sannolikt att bli en utmaning att hitta formuleringar så många som möjlig kan enas kring.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Work in progress

Sedan den 1 december har vi alla tre, Erik Fichtelius, Krister Hansson och Karin Linder, arbetat intensivt för att träffa så många som möjligt, göra planer för den kommande våren och formulera och  begära hjälp med olika forskningsuppgifter. Vi har deltagit i möten som rör omvärldsanalys, fördjupat oss i enskilda frågor, etablerat kontakter med de andra nordiska länderna och arbeta med gemensamma digitala ytor för kommande projektarbeten.

Vi har deltagit i Digitaliseringskommissionens rapportsläpp, träffat Nationella Skolbiblioteksgruppen, Barnboksinstitutet, Författarförbundet, Barnboksakademien, Socialdemokraternas Kulturutskott, Stockholms stadsbiblioteks Digitala bibliotek, Svensk biblioteksförening, Sveriges Universitets och Högskoleförbunds -bibliotekschefer, utbildningsutskottet med flera.

Vi kommer att fortsätta att resa mycket och ha en aktiv dialog med så många vi kan. En del av uppdraget är att

  • I samråd med Skolverket och andra berörda myndigheter samt representanter för skolhuvudmännen ska Kungl. biblioteket göra en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Under hösten 2016 kommer regeringen att satsa 15 miljoner kronor på skolbibliotek. Vi menar att det är intressant med följeforskning kring det anslaget. År 2017 och 2018 anslår regeringen 30 miljoner kronor för att bemanna skolbibliotek i Sverige. Det är ett lysande tillfälle att följa upp en satsning och se hur Nationell biblioteksstrategi sedan kan dra slutsatser av vilka utvecklingsbehov som finns. Vi har därför bett Svensk biblioteksförening att initiera ett projekt över perioden 2016-2018 som belyser effekter av personal i biblioteket. Studien ska baseras på vetenskaplig evidens.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar