Film om Malmö stadsbiblioteks arbete med bl.a. nyanlända

Bibliotekens sätt att engagera sig och anpassa sin verksamhet till de behov och förväntningar som finns hos nyanlända och asylsökande människor på flykt har uppmärksammats i samhället i stort. Fantastiska insatser har gjorts över hela landet. Skåne fick av naturliga skäl ta emot många flyktingar under hösten 2015 och Malmö stadsbibliotek anpassade snabbt sin verksamhet till den nya situationen. Filmen Malmö stadsbibliotek – vänder utmaningar till möjligheter, visar exempel på hur Malmö arbetar. Tack Per Mattsson, Nina Sigurd, Sofia Murray och Ghena Nahim för er medverkan i filmen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Film om minoritetsspråk

I bibliotekslagens fjärde och femte paragraf lyfts de prioriterade grupperna fram och där står att det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Vi har valt att göra några filmer om detta och den första belyser de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Tack Luleå stadsbibliotek och dess medarbetare Ann-Catrine Westerberg och Jan Olofsson samt författare Ann-Helén Laestadius för medverkan i filmen, Minoritetsspråk.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Film om sjukhusbibliotek

Under förra året kom den nationella strategin med tre filmer som tog upp verksamhet vid folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek. Nu kommer ytterligare några filmer och vi börjar med en som visar verksamheten vid ett sjukhusbibliotek. Vi tackar styrelsen för föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer för information och underlag och särskilt Ulrica Elfgren för hennes medverkan i filmen, sjukhusbibliotek : bibliotek med dubbla uppdrag.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fördjupad omvärldsanalys

I regeringens uppdrag till Kungliga biblioteket att skriva en nationell biblioteksstrategi ingår som en del att göra en fördjupad omvärldsanalys. Syftet är att belysa de utmaningar och möjligheter som biblioteksområdet står inför. En analys ska göras av bibliotekens möjligheter att uppfylla kraven i bibliotekslagen och därmed ge alla tillgång till kultur, kunskap och information för att främja det demokratiska samhällets utveckling. Det allmänna biblioteksväsendet ska underlätta kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, biblioteken ska också främja förmågan till urval, kritisk analys och källkritik och vara en arena för det demokratiska samtalet. Den tekniska omställningen, stora samhällsförändringar och förändrat medialt beteende ställer nya och fler krav på biblioteken och bibliotekarieyrket.
Detta kräver en analys ur ett framtidsperspektiv. I vårt fall handlar det om en spaning och analys av hur det samhälle ser ut som biblioteken ska verka i. De stora gemensamma politiska besluten globalt och nationellt sträcker sig idag till 2030, t.ex. Agenda 2030. Vi har därför valt 2030 som visionsmål även för den nationella biblioteksstrategin. För detta arbete har vi förstärkt och anlitat tio skribenter som ger sin bild av ett visst område.
De tio är:
Karolina Andersdotter, handläggare IFLA, som skriver om Globala utmaningar.
Fredrik Holmström, ekonom SKL, om Demografi.
Brit Stakston, mediestrateg, om Digitaliseringen och medieutvecklingen.
Carlos Rojas, författare, om Migration och språklig mångfald.
Andreas Fejes, professor Linköpings universitet, om Livslångt lärande.
Beate Eellend, samordnare KB, om Open Science.
Stefan Pålsson, skribent, om Skola och skolbibliotek.
Eva Bergquist, förvaltningschef Stockholms läns landsting, om Hälsa.
Jesper Klein, innovationschef MTM, om Bibliotekens digitala infrastruktur.
Jonas Holm, jurist Stockholms universitetsbibliotek om Upphovsrätt

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Referensgrupp

Som vi tidigare nämnt så finns en referensgrupp knuten till arbetet med en nationell biblioteksstrategi. Den har en egen sida på denna webbplats, där hittar ni vilka som ingår i gruppen men också minnesanteckningar från gruppens möten. Den nationella biblioteksstrategins referensgrupp är också en del av Kungliga bibliotekets Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bibliotek i centrum eller periferin?

På uppdrag av sekretariatet för en Nationell biblioteksstrategi har Margareta Lundberg Rodin och Katarina Michnik, vid Högskolan i Borås,  tagit fram en  studie kring högskolebiblioteks, regional biblioteksverksamhets och folkbiblioteks inplacering i moderorganisationen och hur cheferna anser att det påverkar deras mandat och möjlighet att nå sina mål.

Vi har förhoppningen att studien ska leda till samtal kring mandat samt tydligare och bättre förutsättningar för olika bibliotekschefer att nå de efterfrågade målen.

bibliotek-i-centrum

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Digitalt först med användaren i fokus

Nationella biblioteksstrategin föreslår ett digitalt kompetenslyft genom en bred bibliotekssatsning.

Fortbilda landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Det föreslår Utredningen för en nationell biblioteksstrategi i sitt första förslag som överlämnats till Kulturdepartementet. Regeringen föreslås satsa 25 miljoner kr årligen under en treårsperiod för att genomföra en bred satsning på digital kompetenshöjning för hela befolkningen.

Utredningen pekar på att den digitala utvecklingen accelererar och att det därför krävs en långsiktig handlingsplan för att kontinuerligt utveckla invånarnas digitala kompetens. Demografi, aktuella händelser som stort flyktingmottagande eller dåligt utbyggt bredband gör att satsningarna måste byggas utifrån de lokala förutsättningarna.

Utredningen föreslår att Kungliga biblioteket får i uppdrag att initiera och leda satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Kungliga biblioteket ska samordna de regionala biblioteksverksamheternas kunskap och insatser. De regionala biblioteksverksamheternas roll som kompetens- och utvecklingsnoder blir därmed tydligt formulerade. Kungliga biblioteket får också i uppdrag att följa upp och utvärdera verksamheten. För att genomföra detta digitala kompetenslyft krävs 25 miljoner årligen under tre år.

Målen med satsningen är att:

  • Öka invånarnas digitala kompetens för att alla ska ha kunskap och möjlighet att ta del av och nyttja digitala sammanhang.
  • Använda bibliotekens unika roll (till för alla) för att synkronisera den digitala kompetensen hos nyanlända med samhällsorientering och svenska demokratiska verktyg.
  • Öka kompetensen hos den vuxna befolkningen med avseende på källkritisk granskning av medier, ägarstrukturer och globala sammanhang.
  • Genom att höja kunskap och förtrogenhet med digital teknik skapa samhällelig och individuell tillit till myndigheter, e-förvaltning med flera i en snabb teknisk utveckling.

Förslaget baseras på regeringens uttalade önskan om att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter, Digitaliseringskommissionen, Demokratiutredningen och Medieutredningen. Utredningen har fört samtal med företrädare inom bibliotekssektorn. Förslaget är utarbetat i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna.

Läs hela förslaget.

Publicerat i Uncategorized | 5 kommentarer

Sammanfattning grupparbete den 11:e maj 2016, i Västerås

Under biblioteksdagarna i Västerås arbetade ett stort antal deltagare i en gemensam arbetsgrupp under 60 minuter. Syftet var att blicka framåt och släppa dagsaktuella problem för att berätta bibliotekens roll om femton år. Här presenterar vi redogörelsen från grupparbetet.

Redovisning från Workshop med nationell biblioteksstrategi

IMG_0081IMG_0085IMG_0074

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lägesrapport maj 2016

Vi presenterar en aktuell bild från svenskt biblioteksväsende. Lägesrapporten bygger på ett stort engagemang från framförallt bibliotekariekåren. Vi tackar för generöst deltagande och bra bidrag. Rapporten vänder sig främst till politiker och beslutsfattare och är fri att använda.

Här kan du ladda ned rapporten: Lagesrapport Nat.biblstrat.

Vi har också gjort tre filmer som visar biblioteksverksamhet från olika bibliotekstyper idag.

Här kan du ladda ned en film om Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek.

Chalmers Tekniska Högskola

Här kan du ladda ned en film om biblioteket i Kista som är ett stadsbibliotek.

Kista

Här kan du ladda ned en film om Hjulsbroskolans fokusbibliotek.

Hjulsbroskolans fokusbibliotek

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Referensgrupp

 

Vi fortsätter vår inhämtning av fakta om det allmänna biblioteksväsendet, om erfarenheter som gjorts här hemma och på andra håll. En förmiddag med Jens Thorhauge, mångårig ledare på Biblioteksstyrelsen i Danmark, gav oss en resa i dansk biblioteksutveckling och insyn i ett viktigt strategiarbete. ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet” från 2010 fick ett gott genomslag och är grunden till de senaste årens utveckling med bl.a. Åbne bibliotek och danskarnas digitala bibliotek.

Men det är en palett av mycket bra verksamheter vi får ta del av vid alla dessa möten runt om i landet. Saker som kommer upp är biblioteksverksamhetens integrering i moderorganisationen oavsett om det är en skola, högskola, sjukhus eller myndighet. Flera påpekar den gemensamma nämnaren av källkritik och medie- och informationskunnighet som sträcker sig från förskolan genom skolsystemet till högskolan. Här finns mycket att vinna på en nationell linje med samverkan över biblioteksgränserna. Samtidigt som vi i dialog med biblioteksväsendet skaffar underlag till en långsiktigt inriktad strategi, så tar vi fram en mindre lägesrapport med politiker och andra beslutsfattare som målgrupp.

I vårt uppdrag står att vi under utredningsperioden ska samråda med en lång rad myndigheter. Vi håller på att bygga upp dessa kontakter med ambition att få till ett kontinuerligt utbyte. Strategigruppen har också en referensgrupp som stöd under de kommande åren. Denna referensgrupp är en del i Kungliga bibliotekets ”Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling”. Referensgruppen träffas den 26 – 27 maj för att inleda sitt arbete. I referensgruppen ingår:

Lotta Brilioth Biörnstad Kulturrådet, Björn Brorström Högskolan i Borås, Anja Dahlstedt Bibliotek Botkyrka, Ann Edvik Bäckagårdsskolan Malmö, Maria Ehrenberg Regionbibliotek Halland, Elisabeth Frisén Länstyrelsen i Stockholms län, Jonas Gurell Vetenskapsrådet, Joacim Hansson Linnéuniversitetet, Maria Jacobsson SKL, Jesper Klein MTM, Annika Peurell Vitterhetsakademiens bibliotek, Jenny Samuelsson Luleå universitetsbibliotek, Kristina Smedby Sjukhusbibliotek Landstinget Sörmland, Olof Sundin Lunds universitet, Anja Taube Sametinget, Gunilla Herdenberg KB (ordförande) samt Erik Fichtelius, Karin Linder och Krister Hansson Nationell biblioteksstrategi.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar