Regionala dialogträffar i höst

Fram till och med den 31 oktober 2018 är utkastet till nationell biblioteksstrategi, Från ord till handling, öppet för att diskuteras, kritiseras, kortas, kompletteras och ändras i en öppen dialog. Synpunkter på utkastet skickas till: strategi@kb.se, för att därefter bearbetas och slutligen överlämnas till regeringen i mars 2019.

För att främja detta dialogarbete kommer strategin, i samarbete med landets regionbibliotek, att bjuda in till fem regionala dialogträffar under hösten:

– 4 oktober kl. 10-16 i Hässleholm/Hässleholms kulturhus
– 5 oktober kl. 13-16.30 i Stockholm/Bryggarsalen. Program och anmälan
– 9 oktober kl. 11-15 i Umeå/Elite Hotel Mimer
– 10 oktober kl. 12-17 i Örebro/Conventum
– 15 oktober kl. 12-15 i Göteborg/Stadsbiblioteket

Inbjudan med program och anmälan kommer inom kort!

Länk till:  Affisch med de möjliga mål och problemområden som hittills identifierats, 70 x 100 cm. 

Länk till: Från ord till handling

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Från ord till handling – presentation vid årets biblioteksdagar

Erik Fichtelius presenterar utkastet till den nationella biblioteksstrategin vid årets biblioteksdagar i Stockholm den 17 maj 2018.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sveriges biblioteksstatistik 2017

Antalet skolbibliotek är på uppåtgående. 213 av Sveriges 290 kommuner har nu skolbibliotek med minst halvtidsbemanning, vilket är en ökning med 11 kommuner sedan förra året.

På folkbiblioteken går det mer än två lån per tillgänglig bok, tidning eller annat material som riktar sig till barn och unga – utlåningsgraden är 211 procent av bibliotekens bestånd.  Vidare visar statistiken på en ökning av bibliotek som har satsat på att hålla meröppet, och e-aktiviteterna fortsätter uppåt på landets lärosäten. Läs mer i KB:s pressmeddelande: Sveriges biblioteksstatistik 2017

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Presentationen av ett utkast till den nationella biblioteksstrategin

Tisdagen den 8 maj kl. 10 – 11 livesändes Erik Fichtelius presentation av ett utkast till den nationella biblioteksstrategin. Samtidigt publiceras utkastet här på bloggen: Utkast

Rapporten är ett första utkast till den nationella biblioteksstrategin som ska slutredovisas i mars 2019 och fastställas av regeringen. Det är väsentligt att så många aspekter av biblioteksverksamheten som möjligt speglas i strategin.

Utkastet skickas nu till det allmänna biblioteksväsendet och andra intressenter, som har möjlighet att komma med synpunkter fram till den 31 oktober. Synpunkter på förslaget skickas till strategi@kb.se.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Kliv fram! – ny rapport

Rapporten Kliv fram! Bibliotek, segregation och integration av Bjarne Stenquist är skriven på uppdrag av nationell biblioteksstrategi, som en uppmaning till biblioteksvärlden att ta ytterligare kliv framåt – både som nätverkande samhällsaktör på integrationsområdet och i den egna debatten om bibliotekens och bibliotekariernas uppgift inom området, idag och framåt.

Länk till: Kliv fram! Bibliotek, segregation och integration

Ur rapporten: Biblioteken fungerar bättre om de speglar befolkningssammansättningen i landet och i de områden där de verkar. Likaså fungerar de bättre om litteratur och andra informationskällor finns tillgängliga på de språk som efterfrågas. Likaså om de kan förstärka sin roll i de många olika lokala, regionala och nationella nätverk som växer fram i landet, inte minst i spåren av flyktingkrisen och den växande debatten om ett Sverige präglat av ökande klyftor vad gäller utbildning, inkomst och hälsa. Biblioteken har en unik roll som en öppen och icke-diskriminerande plats där bibliotekarier och andra biblioteksanställda kan ”förbättra samhället genom att underlätta kunskapsutveckling på den plats där de är verksamma.” Att förstärka denna roll kommer hela samhället till godo. Men detta kräver också en fördjupad debatt i bibliotekskollektivet om det ”traditionella” och det ”utvidgade” uppdraget och vad som egentligen utgör ”riktigt biblioteksarbete”.

Bjarne Stenquist är skribent och konsult med inriktning på hållbar samhällsutveckling.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi

Tisdagen den 8 maj kl. 10 – 11 livesänds Erik Fichtelius presentation av ett utkast till den nationella biblioteksstrategin. Sändningen kommer att ske här på bloggen, parallellt med publiceringen av utkastet.  

Därefter inleds en dialogprocess, öppen för alla att lämna synpunkter fram till och med den 31 oktober 2018. För att främja denna process kommer bland annat fem regionala dialogmöten i Hässleholm, Göteborg, Örebro, Stockholm och Umeå att arrangeras i början av oktober, dit hela bibliotekssektorn och andra intressenter bjuds in. Utkastet kommer även att presenteras vid Biblioteksdagarna i Stockholm samt på Bokmässan i Göteborg.

Synpunkter skickas under perioden 8 maj – 31 oktober till strategi@kb.se

Den slutliga versionen av strategin överlämnas till regeringen i mars 2019.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny rapport: Hur är läget för svensk biblioteks- och informationsvetenskap?

Hur är läget för svensk biblioteks- och informationsvetenskap – och hur kan den stärkas? Det är fokus i en ny rapport från  sekretariatet. Rapporten presenterar även fem strategiska förslag för hur både utbildningen och forskningen kan utvecklas.

I Sverige finns biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar idag vid fem lärosäten: Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Under förra året gav sekretariatet dem i uppdrag att utreda situationen för sina respektive utbildningar.

Nulägesrapport och omvärldsbevakning
Resultatet av utredningarna presenteras nu i rapporten Profession, Utbildning, Forskning – Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession. Rapporten innehåller en omvärldsanalys med riktning mot bibliotekssektorn samt en beskrivning av nuläget för biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning. Dessutom lyfts ämnets centrala betydelse för bibliotekarieprofessionen fram.

Expanderad utbildning och ökad kompetensutveckling Utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap är populära och biblioteken har i sin tur stort behov av utbildad personal. I ljuset av det argumenterar rapportförfattarna för att expandera utbildningarna på kandidat- och masternivå vid samtliga fem lärosäten.

På forskningsområdet fungerar ämnet i grunden väl. Däremot är det fortfarande svårt att få finansiering för professionsinriktad biblioteksforskning. Rapportens omvärldsanalys visar även behovet av en tydligare struktur för kontinuerlig kompetensutveckling inom bibliotekarieprofessionen.

Fem strategiska förslag
Rapporten avslutas med fem strategiska förslag för grundutbildning, forskning och kontinuerlig kompetensutveckling:

  • En ökning av antalet studieplatser på program på kandidat- och masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Nationell forskarskola för biblioteksforskning
  • Inrättande av en externfinansierad professur med inriktning mot biblioteksforskning.
  • Stärkt finansieringsstruktur för biblioteksforskning
  • Etablerande av en samlad nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling

Från slutet av april kommer rapporten även att finnas tryckt och tillgänglig i nätbokhandeln.

Kontakt
För mer information om rapportens innehåll, kontakta:
Joacim Hansson, Linnéuniversitetet: joacim.hansson@lnu.se
Olof Sundin, Lunds universitet: olof.sundin@kultur.lu.se

Länk till rapporten

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

KB startar förstudie kring nationella digitala bibliotekstjänster

Förstudien kommer att utreda förutsättningarna och ta fram en plan för att i samverkan med bibliotek och andra aktörer bygga en nationell digital bibliotekstjänst riktad till i första hand allmänheten. Syftet är att öka tillgängligheten till ett brett utbud av litteratur, kulturarv och andra medieresurser på lika villkor i hela Sverige.

Förstudiens slutrapport ska beskriva olika scenarios med en analys av nödvändiga åtgärder, deras konsekvenser, effekter och kostnader. Rapporten ska utgöra underlag till nationella biblioteksstrategin samt analysera och rekommendera hur KB ska arbeta vidare med nationella digitala bibliotekstjänster. Hänsyn ska tas till olika målgruppers och biblioteksslags skilda behov, och samtidigt sträva efter en god nationell samordning och service. Förstudien arbetar vidare utifrån redan genomförda utredningar och underlagsmaterial som gjorts till biblioteksstrategin.

Uppdraget pågår mellan april och december 2018 och leds av Jesper Klein, till vardags innovationschef på Myndigheten för tillgängliga medier, tillsammans med
Ewa Thorslund, tidigare direktör för Statens medieråd och författare.

Foto: Erik Fichtelius

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Beställ strategins rapporter via nätbokhandeln

Följande fyra rapporter, framtagna via strategin, finns till försäljning via nätbokhandeln:
Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning,
Migration och språklig mångfald
Den femte statsmakten
Skolbibliotekets roll för elevers lärande

      

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Från ord till handling – förslag till nationell biblioteksstrategi

Den 8 maj kl. 10-11 kommer ett första förslag till nationell biblioteksstrategi, Från ord till handling, att presenteras via en webbsändning här på strategins blogg. Därefter påbörjas en remissrunda, som avslutas den 30 oktober.

Den slutliga versionen av strategin lämnas över till regeringen i mars 2019.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar